اسطوره شناسی

 

      ۱. شناخت اساطیر ایران - جان هینلز 

      ۲. فروهرو نگاره آن - آناهید خزیر

      ۳. اسطوره های یونان وروم - دان ناردو

 

..................................................................

 ایران شناسی 

 

         تهران قدیم - ناصر نجمی 

         به اصفهان رو - بهنام بزرگمهر، فرید حسینی

..................................................................

 ادبیات

 

        ۱. شاهنامه خوانی  

                  چرا شاهنامه را باید خواند؟  - به قلم محمد علی اسلامی ندوشنبه کوشش بهنام بزرگمهر

                       پیشدادیان - به قلم دکتر میترا مهر آبادی - به کوشش بهنام بزرگمهر، فرید حسینی

                  داستان سیاوش - به کوشش  فرید حسینی - بهنام بزرگمهر

                       رزم رستم و اسفندیار - به کوشش  فرید حسینی - بهنام بزرگمهر

                  داستان رستم و سهراب -  به قلم عبدالعلی غفوری - بهنام بزرگمهر

                  زال و رودابه به کوشش فرید حسینی - بهنام بزرگمهر
 
                        دستان و سیمرغ - به کوشش بهنام بزرگمهر 
       
        ۲. شعر خوانی
                 

                  شعرعقاب - پرویزناتل خانلری

..................................................................

 تاریخ ایران و جهان

 

 
          پدر خوانده ای برای تاریخ - فرشید ابراهیمی
 
          کشور گشایان قاجار  - ایرج بقایی کرمانی  

 

 لینک آوانامه های با اجرای فرید حسینی در سایت audiolib.ir



بازگشت    

 

 

 



Powered By
BLOGFA.COM





Powered by WebGozar